მიმდინარეობს საბუთების მიღება განახლებულ პროგრამებზე:

ჩარიცხვა წარმოებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე

გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომი

#buRalteria #sastumrosaqme

წარმოსადგენი საბუთები:

  • სააპლიკაციო ფორმა  – ივსება ადგილზე სასწავლებელში;
  • პირადი (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში – კანონიერი წარმომადგენლის) განცხადება – ივსება ადგილზე სასწავლებელში;
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  • საბაზო განათლების / სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან განათლების დამადასტურებელი იმ დოკუმენტის ასლი, რომლის მიღებაც შეუძლებელი იქნებოდა ზოგადი განათლების საბაზო /  სრული საფეხურის დაძლევის გარეშე;
  • 2 ფოტო (¾).

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

საბუთები მიიღება ყოველ დღე კვირის გარდა, 11:00–დან 19:00 საათამდე,
საბუთები მიღების ბოლო დღეა 2018 წლის 26 მარტი, სწავლა დაიწყება 2018 წლის 12 აპრილს.
საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება დოკუმენტების განხილვისა და მასზე დაშვების წინაპირობებთან პირის შესაბამისობის განსაზღვრის საფუძველზე.

ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია

მის: ბათუმი, ჰაიდარ აბაშიძი (ყოფილი ტურგენევის) 14-ის და ფარნავაზ მეფის 116-ის კვეთაში
ტელ: (+995) 555 50 60 44;  (0422) 27 24 79  ვებ. გვერდი www.bsba.edu.ge

რეგისტრაციის ფორმა

Previous post:

Next post: