საბაჟო მონაცემთა ავტომატიზირებული სისტემა ASICUDA

→  (საბაჟო დეკლარაციების სპეციალისტი)  ←

 • პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 2 თვეს, კვირაში 4 ლექცია.
 • სწავლების ენა: ქართული;
 • სწავლის საფასური: 800 ლარი;
 • პროგრამის მიზანიპროგრამის მიზანია გადაამზადოს  კონკურენტუნარიანი კადრი საბაჟო სფეროსთვის, რომელიც შეძლებს ქვეყნის ეკონომიკურ საზღვარზე გადაადგილებული საქონლისათვის სასაქონლო დეკლარაციის შევსებასთან დაკავშირებული ოპერაციების მომქმედი რეგულაციების დაცვით განხორციელებას.
 • პრიგრამა განკუთვნილია: 
 1. კომპანიების თანამშრომლებისთვის ვისაც უწევთ ერთიანი ელექტრონული სისტემა ASYCUDA–ში მუშაობა;
 2. პირებისთვის ვინც აპირებენ საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე ერთიანი ელექტრონული სისტემა ASYCUDA -ში მუშაობას;
 3. სამშენებლო კომპანიების თანამშრომლებისთვის.
 •  თემატიკა:
 1. საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურა (სეს ესნ);
 2. საქონლის წარმოშობის ქვეყნისა და საბაჟო ღირებულების განსაზღვრა;
 3. სასაქონლო  ოპერაციები და საბაჟო გადასახდელები;
 4. საბაჟო სამართალდარღვები;
 5. საბაჟო  დეკლარირება;
 6. საბაჟო გაფორმება;
 7. ერთიანი ელექტრონული სისტემა (ASYCUDA);

სერტიფიკატი - საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი ორენოვანი სერტიფიკატი (ინგლისურ და ქართულ ენებზე).

 •  მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:
 1. შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ივსება სასწავლებელში) ან/და შეავსონ ონლაინ რეგისტრაციის ფორმა,
 2. პირადობის მოწმობის ასლი.