პრაქტიკული ბუღალტერია

შავი ზღვის ბიზნესის აკადემია

 • პროგრამის სახელწოდება: პრაქტიკული ბუღალტერია
 • პროგრამის საფეხურები: ეთი საფეხური
 • კურსის ხანგრძლივობა შეადგენს 3 თვეს, შეხვედრები კვირაში 3–ჯერ, მეცადინეობის ხანგრძლივობა – დღეში  2 საათს;
 • სწავლების ენა: ქართული.
 • სწავლის საფასური: 800 ლარი;
 • პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია მსმენელს მისცეს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესების და ზოგადი საფუძვლების ცოდნა, შეასწავლოს სამეურნეო მოვლენების საბუღალტრო ანგარიშებში ასახვა, პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტების და საცდელი ბალანსის შედგენა, გაეცნოს პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს; საგადასახადო სისტემის ზოგად პრინციპებს და პროცესებს.
 • სასწავლო თემატიკა:
 1. საბუღალტრო აღრიცხვა,
 2. საგადასახადო დეკლარირება
 3. სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმის  სტატუსის მქონე  საწარმოებში ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება
 4. კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამა

სერტიფიკატი – საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი ორენოვანი სერტიფიკატი (ინგლისურ და ქართულ ენებზე).

 • მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:
 1. შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ივსება სასწავლებელში) ან/და ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა,
 2. პირადობის ან დაბადების მოწმობის ასლი.

საკონტაქტო ინფორმაცია: