ბაგა-ბაღის აღმზრდელი

შავი ზღვის ბიზნესის აკადემია

 • პროგრამის სახელწოდება:  ბაგა-ბაღის აღმზრდელი;                                            ბაგა ბაღის აღმზრდელი baga baRis aRmzrdeli
 • პროგრამის საფეხურები: ერთი საფეხური;
 • პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 3 თვეს, შეხვედრები კვირაში 3–ჯერ, მეცადინეობის ხანგრძლივობა შეადგენს დღეში  2 საათს;
 • სწავლების ენა: ქართული;
 • სწავლის საფასური: 500 ლარი;
 • პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია აღნიშნულ დარგში კვალიფიციური კადრების გადამზადება, რომლეთაც შეეძლებათ უსაფრთხო და განმავითარებელ სააღმზრდელო გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა. ასევე ადრეულ ასაკში ბავშვზე ზრუნვა, აღზრდა და განვითარება.
 • სასწავლო თემატიკა:
 1. ადრეული განვითარების თავისებურებები;
 2. ადრეული განათლების კურიკულუმი;
 3. ბავშვზე ორიენტირებული მიდგომა;
 4. სააღმზრდელო გარემო;
 5. სააღმზრდელო პროცესი;
 6. სწავლების შინაარსი: კომუნიკაცია, მეტყველება, წიგნიერება;
 7. სწავლების შინაარსი: მეცნიერება და მათემატიკა;
 8. სწავლების შინაარსი: სახვითი და პერფორმანსული ხელოვნება და ფიზიკური აქტივობები;
 9. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობის თვისებურებები;
 10. ოჯახი,თემი და სააღმზრდელო დაწესებულება;
 11. ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება;
 12. პროფესიული ეთიკა.

სერტიფიკატი

 • პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ ორენოვანი სერტიფიკატი (ინგლისურ და ქართულ ენებზე).
 • სერტიფიცირების პროცესი ტარდება ტესტირების სახით. დადებითი შეფასების მოპოვების წინაპირობაა დადგენილ ქულათა მინიმუმ 51 %–ის დაგროვება, ტესტირებისას არადამაკმაყოფილებელი შედეგის მიღების შემთხვევაში მსმენელს უფლება აქვს გავიდეს დამატებით გამოცდაზე 10 დღის ვადაში.
 • საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს სწავლის დაწყებამდე ერთი კვირით ადრე
 • მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:
 1. შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ივსება სასწავლებელში),
 2. პირადობის ან დაბადების მოწმობის ასლი.
 3. 2 ფოტო (¾)