ბაგა-ბაღის აღმზრდელი

შავი ზღვის ბიზნესის აკადემია

 • პროგრამის სახელწოდება:  ბაგა-ბაღის აღმზრდელი;                                            ბაგა ბაღის აღმზრდელი baga baRis aRmzrdeli
 • პროგრამის საფეხურები: ერთი საფეხური;
 • პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 2 თვეს, შეხვედრები კვირაში 4 ლექცია.
 • სწავლების ენა: ქართული;
 • სწავლის საფასური: 550 ლარი;
 • პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია აღნიშნულ დარგში კვალიფიციური კადრების გადამზადება, რომლეთაც შეეძლებათ უსაფრთხო და განმავითარებელ სააღმზრდელო გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა. ასევე ადრეულ ასაკში ბავშვზე ზრუნვა, აღზრდა და განვითარება.
 • სასწავლო თემატიკა:
 1. ადრეული განვითარების თავისებურებები;
 2. ადრეული განათლების კურიკულუმი;
 3. ბავშვზე ორიენტირებული მიდგომა;
 4. სააღმზრდელო გარემო;
 5. სააღმზრდელო პროცესი;
 6. სწავლების შინაარსი: კომუნიკაცია, მეტყველება, წიგნიერება;
 7. სწავლების შინაარსი: სახვითი და პერფორმანსული ხელოვნება და ფიზიკური აქტივობები;
 8. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობის თვისებურებები;
 9. ოჯახი,თემი და სააღმზრდელო დაწესებულება;
 10. ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება;
 11. პროფესიული ეთიკა.
 • არჩევითი საგანი – 13. სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგია.

სერტიფიკატი – საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი ორენოვანი სერტიფიკატი (ინგლისურ და ქართულ ენებზე).

 • მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:
 1. შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ივსება სასწავლებელში) ან/და ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა,
 2. პირადობის ან დაბადების მოწმობის ასლი.