ბაგა-ბაღის ფსიქოლოგი

შავი ზღვის ბიზნესის აკადემია

 • პროგრამის სახელწოდება:  სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგია; ბაგა ბაღის აღმზრდელი baga baRis aRmzrdeli
 • პროგრამის საფეხურები: ერთი საფეხური;
 • პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 1 თვეს, შეხვედრები კვირაში 2–ჯერ, მეცადინეობის ხანგრძლივობა შეადგენს დღეში  3 საათს;
 • სწავლების ენა: ქართული;
 • სწავლის საფასური: 550 ლარი;
 • პროგრამის მიზანიპროგრამის მიზანია გადაამზადოს ფსიქოლოგიის განხრით, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების თანამშრომლები. პროგრამის ფარგლებში განხილული იქნება ბავშვის ფსიქიკური განვითარების დარღვევების ისეთი ძირითადი თემები, როგორიცაა ბავშვის ქცევითი აშლილობები, ქრომოსომული დაავადებები, კოგნიტური და ემოციური დარღვევები, განვითარების ნეირობიოლოგიური დარღვევები ( აუტიზმი, ასპერგერის სინდრომი , რეტის სინდრომი, ბავშვობის დეზინტეგრირებული აშლილობები).
 • სასწავლო თემატიკა:
 1. სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგიური თავისებურებები;
 2. სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა განვითარების თავისებურებები და მახასიათებლები;
 3. ბავშვის ფსიქიკური განვითარების დარღვევები;
 4. ბავშვის განვითარების დარღვევების შეფასება და აბილიტაცია.
 5. ქცევითი და ემოციური აშლილობები ბავშვობის ასაკში;
 6. ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხები.

სერტიფიკატი – საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი ორენოვანი სერტიფიკატი (ინგლისურ და ქართულ ენებზე).

 • მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:
 1. შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ივსება სასწავლებელში)  ან/და ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა,
 2. პირადობის ან დაბადების მოწმობის ასლი.
 3. 2 ფოტო (¾)

ბავშვისფსიქიკურიგანვითარებისდარღვევები

 

· სხვადასხვაასაკისბავშვთაგანვითარებისთავისებურებებსადამახასიათებლებს;

 

ქცევითი და ემოციური აშლილობები ბავშვობისა და მოზარდობის ასაკში