ძვირფასი ლითონები

შავი ზღვის ბიზნესის აკადემია                                                                                                                                                                               

 • პროგრამის სახელწოდება:  ძვირფასი ლითონები
 • პროგრამის საფეხურები: ერთი საფეხური
 • პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს ერთ თვეს, შეხვედრები კვირაში 3–ჯერ, მეცადინეობის ხანგრძლივობა შეადგენს დღეში  2 საათს;
 • სწავლების ენა: ქართული;
 • სწავლის საფასური: 550 ლარი;
 • პროგრამა განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურთ ბანკებში, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსა და ლომბარდებში ძვირფასი ლითონების შემფასებლად მუშაობა.

პროგრმის თემატიკა:

 1. შრომის უსაფრთხოება,
 2. ძვირფასი ლითონები (ფიზიკური და ტექნიკური შენადნობები),
 3. ძვირფასი ლითონების მოპოვება და მიღება,
 4. ძვირფასი ლითონების მონეტები;
 5. ფერადი და სხვა ლითონები;
 6. ძვირფასი ლითონების შენადნობები, სინჯების და ფერის მიხედვით, მათი კლასიფიკაცია,
 7. ძვირფასი ლითონებისა და შენადნობების დიაგნოსტიკა სასინჯი რეაქტივების გამოყენებით,
 8. სხვა ლითონების შენადნობები,
 9. ნაკეთობის სინჯის აღმნიშვნელი დამღები ქვეყნების მიხედვით და დამღების პერიოდები;
 10. ძვირფასი ლითონების სინჯების სისტემა,
 11. სინჯებისა და დამღების განსაზღვრის მეთოდები,
 12. დამცავი და დეკორატიული საფარები;
 13. ნაკეთობის შეფასების კრიტერიუმები, ღირებულების კალკულაცია,
 14. ფალსიფიცირებული ნაკეთობები და მათი ამოცნობის მეთოდები,
 15. ფალსიფიცირებისათვის გამოყენებული არაძვირფასი ლითონები
 16. ფალსიფიცირებული ნაკეთობების ამოცნობის მეთოდები,
 17. შემფასებლის ფუნქციებისა და მოვალეობების მიმოხილვა.

 სერტიფიკატი – საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი ორენოვანი სერტიფიკატი (ინგლისურ და ქართულ ენებზე).

 • მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:
 1. შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ივსება სასწავლებელში) ან/და ონალინ სარეგისტრაციო ფორმა,
 2. პირადობის ან დაბადების მოწმობის ასლი.

საბანკო რეკვიზიტები:

 • სს “ლიბერთი ბანკი”
 • ბანკის კოდი LBRTGE22
 • დაწესებულების სახელი: შპს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემია
 • ანგარიში: GE73LB0113131144946000

საკონტაქტო ინფორმაცია: