ძვირფასი ლითონები

შავი ზღვის ბიზნესის აკადემია                                                                                                                                                       ძვირფასი ლითონები სალომბარდე საქმე

 • პროგრამის სახელწოდება:  ძვირფასი ლითონები
 • პროგრამის საფეხურები: ერთი საფეხური
 • პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 1 თვეს, შეხვედრები კვირაში 3–ჯერ, მეცადინეობის ხანგრძლივობა შეადგენს დღეში  2 საათს;
 • სწავლების ენა: ქართული და რუსული.
 • პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია პირებს უმოკლეს ვადაში მისცეს სფეროსათვის დამახასიათებელი ცოდნა, პროგრამა განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურთ ბანკებში, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსა და ლომბარდებში ძვირფასი ლითონების შემფასებლად მუშაობა.
 • პროგრმის თემატიკა:
 1. შრომის უსაფრთხოება,
 2. ძვირფასი ლითონები (ფიზიკური და ტექნიკური შენადნობები),
 3. ძვირფასი ლითონების მოპოვება და მიღება,
 4. ძვირფასი ლითონების მონეტები;
 5. ფერადი და სხვა ლითონები;
 6. ძვირფასი ლითონების შენადნობები, სინჯების და ფერის მიხედვით, მათი კლასიფიკაცია,
 7. ძვირფასი ლითონებისა და შენადნობების დიაგნოსტიკა სასინჯი რეაქტივების გამოყენებით,
 8. სხვა ლითონების შენადნობები,
 9. ნაკეთობის სინჯის აღმნიშვნელი დამღები ქვეყნების მიხედვით და დამღების პერიოდები;
 10. ძვირფასი ლითონების სინჯების სისტემა,
 11. სინჯებისა და დამღების განსაზღვრის მეთოდები,
 12. დამცავი და დეკორატიული საფარები;
 13. ნაკეთობის შეფასების კრიტერიუმები, ღირებულების კალკულაცია,
 14. ფალსიფიცირებული ნაკეთობები და მათი ამოცნობის მეთოდები,
 15. ფალსიფიცირებისათვის გამოყენებული არაძვირფასი ლითონები
 16. ფალსიფიცირებული ნაკეთობების ამოცნობის მეთოდები,
 17. შემფასებლის ფუნქციებისა და მოვალეობების მიმოხილვა.

 სერტიფიკატი

 • სწავლის წარმატებით დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ ორენოვანი სერტიფიკატი (ინგლისურ და ქართულ ენებზე).
 • სერტიფიცირების პროცესი ტარდება ტესტირების და პრაქტიკული სავარჯიშოების შესრულების სახით. დადებითი შეფასების მოპოვების წინაპირობაა დადგენილ ქულათა მინიმუმ 51 %–ის დაგროვება, ტესტირებისას არადამაკმაყოფილებელი შედეგის მიღების შემთხვევაში მსმენელს უფლება აქვს გავიდეს დამატებით გამოცდაზე 10 დღის ვადაში.
 • საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს სწავლის დაწყებამდე
 • მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:
 1. შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ივსება სასწავლებელში),
 2. პირადობის ან დაბადების მოწმობის ასლი.
 3. 2 ფოტო (¾).