პარტნიორები

ჩვენი დაწესებულება პარტნიორებთან თანამშრომლობისას უზრუნველყოფს შემდეგს:

- პროფესიული განათლების სფეროში სასწავლო-სამეწარმეო პარტნიორობის სისტემის შექმნა, საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების პროცესში შესაბამისი დარგის დამსაქმებლების ჩართულობა.

- გადაწყვეტილების მიღების პროცესში პროფესიულ სტუდენტთა პოტენციური დამსაქმებლების მოთხოვნათა გათვალისწინება;

დაწესებულებას პროფესიული განათლების პოპულარიზაციისა და ამ სფეროში სასწავლო-სამეწარმეო სისტემის შექმნის და გავითარების მიზნით მემორანდუმები გაფორმებული აქვს  ისეთ  კომპანიებთან, როგორიცაა: