სატრანსპორტო ლოგისტიკის ოპერატორი

შავი ზღვის ბიზნესის აკადემია                                                                                                                              ლოგისტიკა bsba.edu.ge

 • პროგრამის სახელწოდება:  სატრანსპორტო ლოგისტიკის ოპერატორი
 • პროგრამის საფეხურები: ორი საფეხური
 • პროგრამის ხანგრძლივობა: თითოეული საფეხურზე შეადგენს 3 თვეს, შეხვედრები კვირაში 3–ჯერ, მეცადინეობის ხანგრძლივობა შეადგენს დღეში  2 საათს;
 • სწავლების ენა: ქართული,
 • სწავლის საფასური: თითოეულ პროგრამაზე 800 ლარი;
 • პროგრამის მიზანიპროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულს მისცეს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების და ზოგადი საფუძვლების ცოდნა, შეასწავლოს სატრანსპორტო დოკუმენტაციის შევსება, სამზავრო და სატვირთო გადაზიდვების დაგეგმვა, შეკვეთის გაფორმება, გადაზიდვების მონიტორინგი.  
 • სასწავლო თემატიკა:
 1. ბიზნესის საფუძვლები;
 2. სატრანსპორტო ლოჯისტიკის საფუძვლები;
 3. სატვირთო გადაზიდვების ლოჯისტიკა;
 4. სამგზავრო გადაყვანების დაგეგმვა;
 5. სატრანსპორტო დოკუმენტაცია;
 6. შეკვეთის დამუშავება (გაფორმება);
 7. ტვირთისა და გადაზიდვის სახეები;
 8. ლოჯისტიკური დანახარჯები გადაზიდვა/გადაყვანის დროს
 9. შრომითი და ეკოლოგიური უსაფრთხოება;
 10. საინფორმაციო ტექნოლოგიები;
 11. საავტომობილო გადაზიდვები;
 12. სარკინიგზო გადაზიდვები;
 13. საზღვაო გადაზიდვები;
 14. საჰაერო გადაზიდვები.

სერტიფიკატი – საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი ორენოვანი სერტიფიკატი (ინგლისურ და ქართულ ენებზე).

 

 • მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:
 1. შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ივსება სასწავლებელში) ან/და ონლაინ სააპლიკაციო ფორმა,
 2. პირადობის ან დაბადების მოწმობის ასლი.
 3. 2 ფოტო (¾).