შეთანხმება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან

გაფორმდა ხელშეკრულება შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიასა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის. ხელშეკრულება ითვალისწინებს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის ბუღალტრული აღრიცხვის მეხუთე საფეხურის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტების პრაქტიკას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამის დეპარტამენტებში.

05,04,2018

Previous post:

Next post: