ინგლისური ენა მეზღვაურებისთვის

შავი ზღვის ბიზნესის აკადემია                                                                             

 • პროგრამის სახელწოდება: ინგლისური ენა მეზღვაურებისთვის
 • პროგრამის საფეხურები: სამი.
 • პროგრამის ხანგრძლივობა თითოეული საფეხურზე შეადგენს 3 თვეს, შეხვედრები კვირაში 3–ჯერ, მეცადინეობის ხანგრძლივობა დღეში  2 საათი;
 • სწავლების ენა: ინგლისური.
 • სწავლის საფასური: თითოეულ საფეხურზე 750 ლარი;
 • პროგრამა შექმნილია განსაკუთრებით იმ პირებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ნაოსნობის ინდუსტრიაში და რომელთა მშობლიური ენაც არ არის ინგლისური. სამხედრო და სავაჭრო ფლოტის ან საკრუიზო გემის თანამშრომლებისთვის, პირებისათვის, რომლებიც მუშაობენ ნაოსნობის ინდუსტრიაში სანაპიროზე.  სანაპირო დაცვის წევრებისათვის, საზღვაო ინჯინერებისათვის, გემის მექანიკოსებისთვის, ოფშორული პლათფორმის მენეჯერებისთვის. ყველა იმ პირისთვის რომლებთაც სურვილი აქვთ შეისწავლონ დარგობრივი ინგლისური ენა ან აიმაღლონ უკვე შესწავლილი ენის დონე ქალაქ ბათუმში. მიუხედავად ზემოდხსენებულისა პროგრამის გავლა შესაძლებელია ყველა დაინტერესებულ პირთათვის მათი ინტერესებისა და საჭიროებების მიხედვით (საზღვაო სპეციალობის სტუდენტებისთვის/კურსდამთავრებულებისთვის).
 • პროგრამის მიზანიპროგრამის მიზანია მსმენელს შეასწვლოს ინგლისური ენა მეზღვაურთავის საჭირო ტერმინები, ნიშნები, დიალოგები, რათა მათ შეძლონე ინგლისური ენის პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენება.
 • სწავლის შედეგი – კურსდამთავრებულს ეცოდინება: ინგლისური ენა მეზღვაურებისთვის სალაპარაკო დონეზე.

სერტიფიკატი – ინგლისური ენა მეზღვაურთათვის საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი ორენოვანი სერტიფიკატი (ინგლისურ და ქართულ ენებზე).

 • მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:

 1. შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ივსება სასწავლებელში),
 2. პირადობის ან დაბადების მოწმობის ასლი.
 3. 2 ფოტო (¾).

საბანკო რეკვიზიტები:

 • სს “ლიბერთი ბანკი”
 • ბანკის კოდი LBRTGE22
 • დაწესებულების სახელი: შპს შავი ზღვის ბიზნესის აკადემია
 • ანგარიში: GE73LB0113131144946000

საკონტაქტო ინფორმაცია: