ფარმაცევტის თანაშემწე

 • პროგრამის სახელწოდება: ფარმაცევტის თანაშემწე
 • პროგრამის საფეხურები: ორი საფეხური
 • პროგრამის ხანგრძლივობა თითოეული საფეხურზე შეადგენს 3 თვეს, შეხვედრები კვირაში 3 დღე, მეცადინეობის ხანგრძლივობა შეადგენს დღეში  2 საათს. პრაქტიკა 1 თვე
 • სწავლების ენა: ქართული.
 • სწავლის საფასური: თითოეულ საფეხურზე 750 ლარი;
 • პროგრამის მიზანიპროგრამის მიზანია მოამზადოს პირი, რომელიც შეძლებს: პროდუქციის ვიზუალურად შემოწმებას, იგივეობის, სასაქონლო ნიშნებისა და  რაოდენობის დადგენას, ორიგინალური შეფუთვის მცირე შეფუთვებად დაფასოება–მარკირებას; მომხმარებელთან და თანამშრომლებთან ურთიერთობისას ფარმაცევტული ეთიკის და დეონტოლოგიის პრინციპების გათვალისწინებას; მომხმარებლისათვის სასურველი პროდუქციის შეგროვება–დათვალიერებას, კონსულტაციის გაწევას პარაფარმაცევტული პროდუქციის მიღების, გამოყენების და შენახვის პირობების შესახებ; ანგარიშის მომზადება–ჩაბარებას პროდუქციის მიღების, ნაშთის პერიოდული შემოწმების, მცირე შეფუთვებად წამლის ფორმების დაფასოების  შესახებ; ჰიგიენისა და უსაფრთხოების წესების დაცვას.
 • სასწავლო თემატიკა:
 1. სამედიცინო და ფარმაცევტული ტერმინოლოგია;
 2. ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაციის საფუძვლები;
 3. რეცეპტში მოცემული ინფორმაციის წაკითხვა/განმარტება;
 4. ანგარიშის წარდგენა;
 5. სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა;
 6. მცირე შეფუთვებად მზა წამლების ფორმების დაფასოება- შეფუთვა, მარკირება;
 7. მომხმარებლისთვის ბავშვთა კვების, მოვლის და ჰიგიენის საგნების შერჩევა;
 8. მომხმარებლისთვის მცენარეული ცხოველური და მინერალური წარმოშობის ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების შერჩევა;
 9. პროდუქციის მიღება- განთავსება, ნაშთის პერიოდული კონტროლი;
 10. მომხმარებელთან ურთიერთობა ფარმაცევტულ დაწესებულებებში;
 11. მომხმარებლისთვის მოვლის და ჰიგიენის საგნების შერჩევა;
 12. მომხმარებლისთვის სამკურნალო და დეკორატიული კოსმეტიკის შერჩევა;
 13. მომხმარებლისთვის ავადმყოფის მოვლის და ჰიგიენის საგნების/საშუალებების შერჩევა;
 14. ანატომია-ფიზიოლოგიის საბაზისო პრინციპები;
 15. ფარმაკოლოგია,
სერტიფიკატი – საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი ორენოვანი სერტიფიკატი (ინგლისურ და ქართულ ენებზე).

 

 • მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:
 1. შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ივსება ონლაინში ან/და სასწავლებელში),
 2. პირადობის ან დაბადების მოწმობის ასლი.