ექთნის თანაშემწე

 • პროგრამის სახელწოდება:  ექთნის თანაშემწე;                                           
 • პროგრამის საფეხურები: ორი საფეხური;
 • პროგრამის ხანგრძლივობა თითოეულისაფეხურზეშეადგენს 3 თვეს, შეხვედრებიკვირაში5დღე, მეცადინეობისხანგრძლივობაშეადგენსდღეში  3საათს.
 • სწავლების ენა: ქართული;
 • სწავლის საფასური: 750 ლარი;
 • პროგრამის მიზანიპროგრამის მიზანია აღნიშნულ დარგში კვალიფიციური კადრების გადამზადება, რომლეთაც შეეძლებათ ექთნის თანაშემწის პროფესიულ როლსა და ფუნქციებს, საექთნო საქმის ეთიკური და სამართლებრივი ასპექტების გათვალისწინებით. ექთნისთანაშემწისსაგანმანათლებლოპროგრამისმიზანიამისცესპირებს ექთნისთანაშემწისთვის საჭირობაზისურითეორიული ცოდნადა კლინიკურიუნარ–ჩვევები.
 • სასწავლო თემატიკა:

 • ავადმყოფისმოვლა
 • ბავშვთამოვლისთავისებურებებიდანეონატოლოგიურიმოვლა
 • გერიატრიულიპაციენტის  მოვლა
 • ექიმის/ექთნისასისტირება
 • თერაპიულიპაციენტისმოვლა
 • ინკურაბელური  პაციენტისმოვლა
 • მელოგინისმოვლა
 • ნევროლოგიურიპაციენტისმოვლა
 • პაციენტისფიზიკურიშეფასებაავადმყოფისმოვლის  საქმეში
 • პირველადიგადაუდებელი  დახმარება
 • სამედიცინოტერმინოლოგიადადოკუმენტაცია  საექთნოსაქმეში
 • ფსიქიკურიპრობლემებისმქონედაშშმპაციენტისმოვლისასპექტები
 • შინმოვლა
 • ჰიგიენადაინფექციისკონტროლიავადმყოფისმოვლისსაქმეში
 • არჩევითი საგანი – სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგია.

სერტიფიკატი – საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი ორენოვანი სერტიფიკატი (ინგლისურ და ქართულ ენებზე).

 • მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:

 1. შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ივსება სასწავლებელში) / ან ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა,
 2. პირადობის ან დაბადების მოწმობის ასლი.