ექთან ლაბორანტი

 • პროგრამის სახელწოდება: ექთანი – ლაბორანტი;
 • პროგრამის საფეხურები: ორი საფეხური;
 • პროგრამის ხანგრძლივობა: თითოეულისაფეხურზეშეადგენს 3 თვეს, შეხვედრები კვირაში 4 დღე, მეცადინეობის ხანგრძლივობა შეადგენს დღეში 2 საათს.
 • სწავლების ენა: ქართული; სწავლის საფასური: თითო საფეხური 750 ლარი;
 • პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია აღნიშნულ დარგში პირის მომზადება – გადამზადება, რომელსაც ეცოდინებათ ლაბორატორიის ექთნის როლი და ფუნქციები, ლაბორატორიაში ქცევის და მუშაობის წესები. პროგრამის მიზანია მისცეს პირებს ლაბორატორიაში მომუშავე ექთნისთ საჭირო თეორიული ცოდნადა კლინიკურიუნარ–ჩვევები.

სასწავლო თემატიკა:

 • პირველადი გადაუდებელი დახმარება
 • ანატომია და ფიზიოლოგია,
 • შესავალი ჰისტოლოგიასა და ციტოლოგიაში
 • ინფექციის კონტროლი და უსაფრთხოება
 • შესავალი მიკრობიოლოგიაში
 • სამედიცინო ტერმინოლოგია
 • საანალიზო მასალის აღება,
 • დამუშავება, ტრანსპორტირება და შენახვა,
 • ჰიგიენა და ინფექციის კონტროლი ავადმყოფის მოვლის საქმეში.
 • კლინიკური ელექტროკარდიოგრაფია,
 • ზოგადი ლაბორატორიული პროცედურების გაცნობა,
 • პრაქტიკული უნარები და სიმულაცია,
 • ავადმყოფის მოვლა,
 • ბავშვთა მოვლის თავისებურებები და ნეონატოლოგიური მოვლა,
 • გერიატრიული პაციენტის მოვლა,
 • ფსიქიკური პრობლემების მქონე და შშმ პაციენტის მოვლის ასპექტები,
 • შინ მოვლა.
 • ჰისტოლოგიური და ციტოლოგიური პრეპარირება,
 • მიკრობიოლოგიური პრეპარირება,
 • თერაპიული პაციენტის მოვლა,
 • ინკურაბელური პაციენტის მოვლა,
 • მელოგინის მოვლა,
 • ნევროლოგიური პაციენტის მოვლა,
 • ქირურგიული პაციენტის მოვლა,
 • ფლებოტომიის პრაქტიკული.

სერტიფიკატი – საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი ორენოვანი სერტიფიკატი (ინგლისურ და ქართულ ენებზე).

 • მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:

 1. შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ივსება სასწავლებელში) / ან ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა,
 2. პირადობის ან დაბადების მოწმობის ასლი.