როგორ ჩავაბარო?

დაწესებულებაში ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტები:

  1. პირადი (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში – კანონიერი წარმომადგენლის) განცხადება, რომელიც შეგიძლიათ შეავსოთ ადგილზე, ჩვენს სასწავლებელში;
  2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  3. საბაზო განათლების / სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან განათლების დამადასტურებელი იმ დოკუმენტის ასლი, რომლის მიღებაც შეუძლებელი იქნებოდა ზოგადი განათლების საბაზო /  სრული საფეხურის დაძლევის გარეშე;
  4. 2 ფოტო (¾).

პროგრამებზე დაშვების წიაპირობა:

  • მიღება-განთავსების სპეციალისტი - პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  საბაზო განათლება;  
  • ბუღალტერი   - პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  სრული ზოგადი განათლება;

ჩარიცხვა წარმოებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე.

საბუთები მიიღება ყოველ დღე კვირის გარდა, 11:00–დან 19:00 საათამდე.

საკონტაქტო ინფორმაცია: