მისია, ხედვა, ღირებულებები.

  • შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის მისიაა ბიზნეს ადმინისტრირებისა და ტურიზმის სფეროში ზუსტი თეორიული და პრაქტიკული  ცოდნა მისცეს პირებს და ჩამოაყალიბოს ისინი თანამედროვე ბაზარზე მოთხოვნად, კონკურენტუნარიან სპეციალისტებად.

  • აკადემიის ხედვაა 2028 წლისთვის ტურიზმისა და ბიზნეს ადმინიტრირების მიმართულებით, აჭარის რეგიონში დარგის სპეციალისტებზე არსებული მოთხოვნის  10 % –ით დაკმაყოფილება.

  • აკადემიის ღირებულებებია: პროფესიონალიზმი, პროფესიული ეთიკა, შრომის ბაზარზე ორიენტირება.