მზარეული

 • პროგრამის სახელწოდება:მზარეული
 • პროგრამის ხანგრძლივობა სწავლა მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილს: თეორიული სწავლება შეადგენს 3 თვეს (შეხვედრები კვირაში 3 დღე, მეცადინეობის ხანგრძლივობა შეადგენს დღეში  2 საათს); პრაქტიკა 2 თვე
 • სწავლების ენა: ქართული.
 • სწავლის საფასური: 1000 ლარი;
 • პროგრამის მიზანიპროგრამის მიზანია მოამზადოს პირი, რომელიც შეძლებს: საკვები პროდუქტებისა და ნედლეულის პირველადი და მექანიკური დამუშავების განხორციელებას; ნედლეულისა და პროდუქტის თერმული დამუშავების განხორციელებას; მარტივი კერძების მომზადებას; ქართული სამზარეულოს გავრცელებული ძირითადი კერძების და გარნირების მომზადებას; საერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული ძირითადი კერძები და გარნირების მომზადებას; პროდუქტისა და დამხმარე მასალების შეკვეთასა და მიღება-განთავსების განხორციელებას;  კერძის მოსამზადებლად საჭირო ნედლეულის რაოდენობის განსაზღვრას;
 • სასწავლო თემატიკა:
 1. პირველადი გადაუდებელი დახმარება;
 2. საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია;
 3. კერძების მომზადების ტექნოლოგია;
 4. საკვებისა და სასმელის კალკულაცია;
 5. სამზარეულოს ფუნქციონირება;
 6. ჰიგიენური მოთხოვნები კვების ობექტებში;
 7. სამზარეულოს დასუფთავების მომსახურების უზრუნველყოფა;
 8. მარაგების კონტროლი;
 9. ქართული სამზარეულოს ძირითადი კერძების მომზადება;
 10. საერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება;
 11. საკონდიტრო მინი  ნაწარმის მომზადება.
სერტიფიკატი – საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი ორენოვანი სერტიფიკატი (ინგლისურ და ქართულ ენებზე).

 

 • მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:
 1. შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ივსება ონლაინში ან/და სასწავლებელში),
 2. პირადობის ან დაბადების მოწმობის ასლი.