საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა AutoCad

შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიაAutocard 2d 3d საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა

 • პროგრამის სახელწოდება:  საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა  AutoCad (2 D და 3ds Max)
 • პროგრამის საფეხურები: ორი საფეხური
 • პირველი საფეხური – საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა  AutoCad (2 d)
 • მეორე საფეხური – სამგანზომილებიანი მოდელირება და ვიზუალიზაცია Autodesk 3ds Max
 • პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 3 თვეს.
 • სწავლების ენა: ქართული, რუსული, ინგლისური.
 • პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია მოამზადოს კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის (AutoCad) ოპერატორი, რომელსაც შეუძლია: საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა, ნახაზების აგება და ავტომატიზირებული დაპროექტების სისტემების მართვა.

პროგრამის სწავლის შედეგი:

 • ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: ნახაზის აგება, ნახაზის რედაქტირება, ნახაზის ანოტირება, სტილების შექმნა, ფაილებზე სხვადასხვა სახის მოქმედებები, საპროექტო დოკუმენტაციის ფორმირება, ობიექტის სამგანზომილებიანი მოდელირება, ობიექტის რედაქტირება, საპროექტო დოკუმენტაციის ფორმირება.

პირველი საფეხურის 2 D პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:

 1. არქიტექტურული, სამშენებლო და კონსტრუქციული ნახაზების აგება;
 2. ნახაზების რედაქტირება;
 3. ნახაზების ანოტირება;
 4. სახვადასხვა ტიპის ფაილების გამოყენება;
 5. საპროექტო დოკუმენტაციის ფორმირება.

მეორე საფეხურის 3 D პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია

 1. ობიექტის  სამგანზომილებიანი მოდელირება;
 2. ობიექტის რედაქტირება;
 3. საპროექტო დოკუმენტაციის ფორმირება.

სერტიფიკატი – საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი ორენოვანი სერტიფიკატი (ინგლისურ და ქართულ ენებზე).  

 • მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:
 1. შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ივსება სასწავლებელში) ან ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა;
 2. პირადობის ან დაბადების მოწმობის ასლი.