ბუღალტრული აღრიცხვა

გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომი 

ჩარიცხვა ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე

საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: ბუღალტრული აღრიცხვა

  • სარეგისტრაციო ნომერი:  04114-პ;
  • პროფესიულიკვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით:  მეხუთე;
  • პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  სრული ზოგადი განათლება;
  • პროგრამის მოცულობა: ქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის – 99 კრედიტი (2475 საათი), არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის-129კრედიტი (3225 საათი).
  • ერთი აკადემიური წლის სწავლის საფასურია: 1 500  ლარი.
  • __________________________________________