მისია, ხედვა, ღირებულებები.

  • შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის მისიაა, მისცეს ზუსტი თეორიული და პრაქტიკული, მრავალდარგობრივი ცოდნა პირებს და ჩამოაყალიბოს ისინი თანამედროვე ბაზარზე მოთხოვნად, კონკურენტუნარიან სპეციალისტებად. საწავლებელი პრიორიტეტად განსაზღვრავს ბუღალტრულ აღრიცხვას და სასტუმრო საქმის პროგრამების განხორციელებას.

  • აკადემიის ხედვაა 2020-2027 წლებში ადგილობრივ ბაზარზე მოთხოვნადი პროგრამების დამატება.

  • აკადემიის ღირებულებებია პროფესიონალიზმი და მაღალეთიკურობა ასევე, პროფესიულ სტუდენტის საჭიროებებზე ორიენტირებული მიდგომა და მათთვის თანასწორი გარემოს შექმნა: აკადემიის მთავარი ღირებულებაა პროფესიონალიზმი – რისი მაგალითიცაა პირველ რიგში აკადემიის მაღალკვალიფიციური კადრები/ლექტორ-მასწავლებლები, რომლებიც პროფესიული სტუდენტის საჭიროებებზე ორიენტირებული მიდგომით, ქმნიან მათთვის თანასწორ გარემოს და ამზადებენ მათგან დარგის ასევე მაღალკვალიფიციურ, ეთიკურ სპეციალისტებს.