აუდიტის საფუძვლები

 • პროგრამის დასახელება: აუდიტის საფუძვლები
 • პროგრამის საფეხურები: ერთი საფეხური;
 • პროგრამის ხანგრძლივობა ორი თვე;
 • სწავლის საფასური: 800 ლარი;
 • სწავლების ენა: ქართული.
 • პროგრამის მიზანიპროგრამის მიზანია პროგრამით მოსარგებლე შეასწავლოს აუდიტის ფუნდამენტალური პრინციპების არსისა და თავისებურებების, აუდიტორული შემოწმების ორგანიზების პროცესის, აუდიტორული შემოწმების მეთოდოლოგიური საფუძვლებისა და  აუდიტორული დასკვნის სტრუქტურის ჩამოყალიბება.
 • პროგრმის თემატიკა:
 1. აუდიტის ფუნდამენტალური პრინციპების არსისა და თავისებურებების ჩამოყალიბება,
 2.  აუდიტორული შემოწმების ორგანიზების პროცესის ჩამოყალიბება,
 3. აუდიტორული შემოწმების მეთოდოლოგიური საფუძვლების ჩამოყალიბება,
 4. აუდიტორული დასკვნის სტრუქტურის ჩამოყალიბება

სერტიფიკატი – საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი ორენოვანი სერტიფიკატი (ინგლისურ და ქართულ ენებზე).

 • მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:
 1. შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ივსება სასწავლებელში) ან ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა,,
 2. პირადობის ან დაბადების მოწმობის ასლი.