ბუღალტრული აღრიცხვა

შავი ზღვის ბიზნესის აკადემია

 • პროგრამის სახელწოდება: ბუღალტრული აღრიცხვაბუღალტრული აღრიცხვა
 • პროგრამის საფეხურები: სამი საფეხური
 • პროგრამის ხანგრძლივობა თითოეული საფეხურზე შეადგენს 3 თვეს, შეხვედრები კვირაში 3–ჯერ, მეცადინეობის ხანგრძლივობა შეადგენს დღეში  2 საათს;
 • სწავლების ენა: ქართული.
 • სწავლის საფასური: თითოეულ პროგრამაზე 750 ლარი;
 • პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია მსმენელს მისცეს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესების და ზოგადი საფუძვლების ცოდნა, შეასწავლოს სამეურნეო მოვლენების საბუღალტრო ანგარიშებში ასახვა, პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტების და საცდელი ბალანსის შედგენა, გაეცნოს პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს; საგადასახადო სისტემის ზოგად პრინციპებს და პროცესებს.
 • საგნები:
 1. საინფორმაციო ტექნოლოგიები,
 2. საბუღალტრო აღრიცხვა,
 3. საგადასახადო საქმის საფუძვლები,
 4. ფინანსური აღრიცხვა,
 5. ფინანსური ანგარიშგება,
 6. კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამები INFO (ინფო ბუღალტერი) ORIS (ორის ბუღალტერი), SuperFin (სუპერფინი), 1C-ბუღალტერია.

 სერტიფიკატი

 • სწავლის წარმატებით დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ ორენოვანი სერტიფიკატი (ინგლისურ და ქართულ ენებზე).
 • სერტიფიცირების პროცესი ტარდება ტესტირების და პრაქტიკული სავარჯიშოების შესრულების სახით. დადებითი შეფასების მოპოვების წინაპირობაა დადგენილ ქულათა მინიმუმ 51 %–ის დაგროვება, ტესტირებისას არადამაკმაყოფილებელი შედეგის მიღების შემთხვევაში მსმენელს უფლება აქვს გავიდეს დამატებით გამოცდაზე 10 დღის ვადაში.
 • საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს სწავლის დაწყებამდე
 • მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:
 1. შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ივსება სასწავლებელში),
 2. პირადობის ან დაბადების მოწმობის ასლი.
 3. 2 ფოტო (¾).