ბუღალტრული აღრიცხვა

შავი ზღვის ბიზნესის აკადემია

 • პროგრამის სახელწოდება: ბუღალტრული აღრიცხვაბუღალტრული აღრიცხვა
 • პროგრამის საფეხურები: სამი საფეხური
 • პროგრამის ხანგრძლივობა თითოეული საფეხურზე შეადგენს 3 თვეს, შეხვედრები კვირაში 3–ჯერ, მეცადინეობის ხანგრძლივობა შეადგენს დღეში  2 საათს;
 • სწავლების ენა: ქართული.
 • სწავლის საფასური: თითოეულ საფეხურზე 800 ლარი;
 • პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია მსმენელს მისცეს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესების და ზოგადი საფუძვლების ცოდნა, შეასწავლოს სამეურნეო მოვლენების საბუღალტრო ანგარიშებში ასახვა, პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტების და საცდელი ბალანსის შედგენა, გაეცნოს პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს; საგადასახადო სისტემის ზოგად პრინციპებს და პროცესებს.
 • საგნები:
 1. საინფორმაციო ტექნოლოგიები,
 2. საბუღალტრო აღრიცხვა,
 3. საგადასახადო საქმის საფუძვლები,
 4. ფინანსური აღრიცხვა,
 5. ფინანსური ანგარიშგება,
 6. კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამები INFO (ინფო ბუღალტერი) ORIS (ორის ბუღალტერი), SuperFin (სუპერფინი), 1C-ბუღალტერია.

სერტიფიკატი – საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი ორენოვანი სერტიფიკატი (ინგლისურ და ქართულ ენებზე).

 • მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:
 1. შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ივსება სასწავლებელში) ან ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა,
 2. პირადობის ან დაბადების მოწმობის ასლი.
 3. 2 ფოტო (¾).

საკონტაქტო ინფორმაცია: