საბაჟო დეკლარირების სპეციალისტი

 • პროგრამის სახელწოდება: საბაჟო დეკლარირების სპეციალისტი 
 • პროგრამის საფეხურები: ერთი საფეხური
 • პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 3 თვეს, შეხვედრები კვირაში 3–ჯერ, მეცადინეობის ხანგრძლივობა – დღეში  2 საათი;
 • სწავლების ენა: ქართული;
 • სწავლის საფასური: 750 ლარი;
 • პროგრამის მიზანიპროგრამის მიზანია გადაამზადოს  კონკურენტუნარიანი კადრი საბაჟო სფეროსთვის, რომელიც შეძლებს ქვეყნის ეკონომიკურ საზღვარზე გადაადგილებული საქონლისათვის სასაქონლო დეკლარაციის შევსებასთან დაკავშირებული ოპერაციების მომქმედი რეგულაციების დაცვით განხორციელებას.
 • საგნები:
 1. ინგლისური ენა;
 2. ინფო. ტექნოლოგიები;
 3. გაფორმებადადეკლარირება;
 4. ბიზნესეთიკადაშრომისუსაფრთხოება;
 5. საქართელოსსაგადასახადოსისტემა;
 6. საგარეოეკონომიკურისაქმიანობისეროვნულისასაქონლონომენკლატურადაინტეგრირებულიტარიფი;
 7. ერთიანიელექტრონულისისტემა (ASYCUDA);
 8. ეკონომიკურისაზღვრისგადაკვეთისპროცედურები;
 9. სასაქონლოოპერაციები.

სერტიფიკატი - საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი ორენოვანი სერტიფიკატი (ინგლისურ და ქართულ ენებზე).

 •  მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:
 1. შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ივსება სასწავლებელში),
 2. პირადობის ან დაბადების მოწმობის ასლი.
 3.  2 ფოტო (¾).