საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა AutoCad (2 D და 3ds Max)

შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიაAutocard 2d 3d საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა

 • პროგრამის სახელწოდება:  საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა  AutoCad (2 D და 3ds Max)
 • პროგრამის საფეხურები: ორი საფეხური
 • პირველი საფეხური – საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა  AutoCad (2 d)
 • მეორე საფეხური – სამგანზომილებიანი მოდელირება და ვიზუალიზაცია Autodesk 3ds Max
 • თითოეული საფეხურზე პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 1 თვეს, შეხვედრები კვირაში 3–ჯერ, მეცადინეობის ხანგრძლივობა შეადგენს დღეში  2 საათს;
 • სწავლების ენა: ქართული, რუსული, ინგლისური.
 • პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია მოამზადოს კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის (AutoCad) ოპერატორი, რომელსაც შეუძლია: საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა, ნახაზების აგება და ავტომატიზირებული დაპროექტების სისტემების მართვა.

პროგრამის სწავლის შედეგი:

 • ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: ნახაზის აგება, ნახაზის რედაქტირება, ნახაზის ანოტირება, სტილების შექმნა, ფაილებზე სხვადასხვა სახის მოქმედებები, საპროექტო დოკუმენტაციის ფორმირება, ობიექტის სამგანზომილებიანი მოდელირება, ობიექტის რედაქტირება, საპროექტო დოკუმენტაციის ფორმირება.

პირველი საფეხურის 2 D პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:

 1. არქიტექტურული, სამშენებლო და კონსტრუქციული ნახაზების აგება;
 2. ნახაზების რედაქტირება;
 3. ნახაზების ანოტირება;
 4. სახვადასხვა ტიპის ფაილების გამოყენება;
 5. საპროექტო დოკუმენტაციის ფორმირება.

მეორე საფეხურის 3 D პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია

 1. ობიექტის  სამგანზომილებიანi მოდელირება;
 2. ობიექტის რედაქტირება;
 3. საპროექტო დოკუმენტაციის ფორმირება.

სერტიფიკატი

 • სწავლის წარმატებით დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ ორენოვანი სერტიფიკატი (ინგლისურ და ქართულ ენებზე).
 • სერტიფიცირების პროცესი ტარდება ტესტირების და პრაქტიკული სავარჯიშოების შესრულების სახით. დადებითი შეფასების მოპოვების წინაპირობაა დადგენილ ქულათა მინიმუმ 51 %–ის დაგროვება, ტესტირებისას არადამაკმაყოფილებელი შედეგის მიღების შემთხვევაში მსმენელს უფლება აქვს გავიდეს დამატებით გამოცდაზე 10 დღის ვადაში.
 • საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს სწავლის დაწყებამდე
 • მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:
 1. შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ივსება სასწავლებელში),
 2. პირადობის ან დაბადების მოწმობის ასლი.
 3. 2 ფოტო (¾).