ბუღალტრული აღრიცხვა

შავი ზღვის ბიზნესის აკადემია

სასერტიფიკატო პროგრამა ბუღალტრული აღრიცხვაში

გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი (ინგლისურ და ქართულ ენებზე)

რეგისტრაციისათვის მობრძანდით შავი ზღვის ბიზნეს აკადემიაში, მისამართზე: ბათუმი, ყოფილი ტურგენევის 14

ტელ: 555 50 60 44.  ელ.ფოსტა: bsbusinessacademy@gmail.com

 პროგრამის სახელწოდება:  ბუღალტრული აღრიცხვა 

 • პროგრამის საფეხურები: სამი საფეხური
 • თითოეული საფეხურზე პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 3 თვეს, შეხვედრები კვირაში 3–ჯერ, მეცადინეობის ხანგრძლივობა შეადგენს დღეში  2 საათს;
 • სწავლების ენა: ქართული.
 •  პროგრამის განხორციელების ადგილი და საკონტაქტო ინფორმაცია: საქართველო. ქ. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. 116, ტელ: (+ 995 422) 27 24 79.  ელ.ფოსტა: bsbusinessacademy@gmail.com 
 • პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია მსმენელს მისცეს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესების და ზოგადი საფუძვლების ცოდნა, შეასწავლოს სამეურნეო მოვლენების საბუღალტრო ანგარიშებში ასახვა, პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტების და საცდელი ბალანსის შედგენა, გაეცნოს პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს; საგადასახადო სისტემის ზოგად პრინციპებს და პროცესებს.

პროგრამის სწავლის შედეგი:

 • ცოდნა და გაცნობიერება იცის: – ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები,  სამეურნეო მოვლენების მიხედვით დოკუმენტების შედგენა დოკუმენტირებული სამეურნეო მოვლენის საბუღალტრო ანგარიშებში ჩაწერა, საბუღალტრო ანგარიშებში ნაშთების გამოთვლა, საცდელი ბალანსის შედგენა. – ფინანსური აღრიცხვის საფუძვლები, სამეურნეო ოპერაციების კლასიფიკაცია,  პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტების შედგენა. – ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენება, ფინანსური ანგარიშგების მომზადების წესები; – საგადასახადო საქმის საფუძვლები; – საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამა. 
 • ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი შეუძლია: – პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტების შედგენა; – პირველადი დოკუმენტების საფუძველზე კრეფსითი უწყისების შედგენა; – საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრა და დეკლარაციის გაგზავნა; – საგადასახადო დოკუმენტების შედგენა; – ფინანსური ანგარიშგების მომზადება; – სამეურნეო ოპერაციების შიანარსის ადექვატური საბუღალტრო გატარებები; – საბუღალტრო პროგრამაში სამეურნეო ოპერაციების შეტანა. 
 • კომუნიკაციის უნარი იცის საოფისე პოგრამები, კომუნიკაციის პროცესში  იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.

საგნები:

 1. საინფორმაციო ტექნოლოგიები,
 2. საბუღალტრო აღრიცხვა,
 3. საგადასახადო საქმის საფუძვლები,
 4. ფინანსური აღრიცხვა,
 5. ფინანსური ანგარიშგება,
 6. კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამა.

სწავლების მეთოდოლოგია სწავლების მეთოდები:თეორიული მეცადინეობა (სალექციო სწავლება),  პრაქტიკული მეცადინეობა (ჯგუფში პრაქტიკული სავარჯიშოების შესრულება) სასწავლო პროცესი ემყარება შემდეგ მეთოდებს:

 • ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი – ლექცია, თხრობა, საუბარი და სხვ.
 • წერითი მუშაობის მეთოდი – რომელიც გულისხმობს ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთებას, დოკუმენტაციის შედგენას ან/და შევსებას.
 • ჯგუფური მუშაობა  – წარიმართება შესასწავლად მიცემული თეორიული მასალის ირგვლივ კითხვა-პასუხისა და რელევანტურ საკითხებზე მცირე დებულებების ჩამოყალიბებით (გამოკითხვის მეთოდი).
 • დემონსტრირების მეთოდი –  შედეგის ეფექტიანიად მიღწევის მიზნით ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენა.
 • პრაქტიკული მეცადინეობა – მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენების უნარ-ჩვევების გასავითარებლად, დიდი დრო დაეთმობა პრაქტიკის კონკრეტული მაგალითებზე მუშაობა. ყოველი თემის ბოლოს ტარდება შეფასება, მიწოდებული მასალის ათვისების შესამოწმებლად. 

შეფასების კრიტერიუმები და სერთიფიცირება:სერტიფიცირების პროცესი ტარდება ტესტირების და პრაქტიკული სავარჯიშოების შესრულების სახით (მაქსიმალური ქულა – 40). მსმენელებს შესავსებად მიეცემათ ტესტი (ღია ან/და დახურული სახის შეკითხვებით, ქულათა საერთო ჯამი – 20, თითოეული შეკითხვა ფასდება 1 ქულით) და 4 პრაქტიკული სავარჯიშო, თითოეული საკითხი ფასდება 1-5 ქულით. დადებითი შეფასების მოპოვების წინაპირობაა დადგენილ ქულათა მინიმუმ 51 %–ის დაგროვება ტესტირებისას არადამაკმაყოფილებელი შედეგის მიღების შემთხვევაში მსმენელს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით გამოცდაზე 10 დღის ვადაში. განმეორებით გამოცდაზე მიღებული შედეგი საბოოლოა.

 • საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს სწავლის დაწყებამდე
 • მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:
 1. შევსებული სააპლიკაციო ფორმა,
 2. პირადობის მოწმობის ასლი და CV.
 • პროგრამებზე ჩარიცხვა მოხდება შემოსული აპლიკაციების ანალიზის საფუძველზე (გამოცდების გარეშე).
 • საკონტაქტო ინფორმაცია: შავი ზღვის ბიზნეს აკადემია ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. 116 და  ჰაიდარ აბაშიძის ქ. 14 (ყოფილი ტურგენევის 14 ) კვეთაში, მეორე სართული.
 • ტელ: ტელ: 555 50 60 44. ელ.ფოსტა: bsbusinessacademy@gmail.com
 • განაცხადის ელექტრონული ფორმა