ტურიზმის მენეჯმენტი

  • პროგრამის სახელწოდება: ტურიზმის მენეჯმენტი
  • პროგრამის საფეხურები: სამი საფეხური
  • სწავლების ენა: ქართული.
  • პროგრამის მიზანიპროგრამის მიზანია მსმენელს შეასწავლოს ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის საფუძვლები, ტურისტული ორგანიზაციის მართვის თეორიები, კონცეფციებისა და ძირითადი პრინციპები, ზოგადი და ოპერაციული მენეჯმენტის, მარკეტინგისა და გაყიდვების, კადრების მართვის, ფინანსებისა და ბუღალტერიის, მართვის საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ტექნოლოგიები,  ბიზნეს-საქმიანობის ანალიზი, შეფასების რაოდენობრივი და სტატისტიკური მეთოდები, გააცნოს ტურისტული ორგანიზაციების ეროვნული და გლობალური ეკონომიკური გარემო, დაეხმაროს ტურიზმისა და მასპინძლობის სფეროს კომპლექსურ საკითხების შეცნობასა და მდგრადი განვითარების ძირითად პრინციპებთან ტურიზმის როლის დაკავშირებაში. დაეხმაროს დარგის ფუნქციონალური სფეროების თავისებურებების და მათი ურთიერთკავშირის გაცნობიერებაში.
  • სასწავლო თემატიკა:

სერტიფიკატი – საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი ორენოვანი სერტიფიკატი (ინგლისურ და ქართულ ენებზე).

  • მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:
  1. შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ივსება სასწავლებელში),
  2. პირადობის ან დაბადების მოწმობის ასლი.
  3. 2 ფოტო (¾).